23.07.2024

Zásahy do nosných spoločných častí konštrukcií :


            Podľa Zákona 182/93 Zb. § 2 odst. 4/, t.j. zásah do spoločných častí nevyhnutných na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy, obvodové steny, vodorovné a zvislé konštrukcie si vyžaduje stavebné povolenie, ale aj stavebný zákon § 55, to znamená, že je potrebné zabezpečiť realizáciu cez stavebné povolenie a to vypracovať projektovú dokumentáciu (hlavne statický posudok). Účastníkmi stavebného konania pre vydanie stavebného povolenia v bytovom dome sú všetci spoluvlastníci. Rozhodujúcim je súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých.