23.07.2024

PRENÁJOM PRIESTOROV

I. Okresné stavebné bytové družstvo Poprad prenajíma:

- vlastné nebytové priestory a kancelárske priestory na podnikateľské účely v budove OSBD Poprad
- vlastné nebytové priestory na ul. Na Letisko – bytový dom Lúčnica, ul. Popradskej brigády – bytový dom Hortenzia, ul. Mieru – bytový dom I/117 vo Svite, nebytové priestory v Štôle a podchody na sídlisku JUH III v Poprade.
Cena prenájmu za m2/ rok sa pohybuje od 16,60 € do 40,– € okrem služieb spojených s prenájmom (voda, teplo, smeti, el.energia.), pri ktorých sa preddavky stanovujú podľa platných cien a skutočnej spotreby v predchádzajúcich obdobiach. Tieto preddavky sa ročne zúčtovávajú s nájomcom.
Zmluvy o nájme nebytových priestorov sú uzavreté v zmysle § 3 zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov o nájme a podnájme nebytových priestorov.

V žiadosti o prenájom je dôležité uviesť:

- obchodný názov žiadateľa s presnou adresou, poprípade s kontaktom (telefón, e-mail, ....)
- adresu žiadaného prenájmu (o aký nebytový priestor sa jedná - resp. predchádzajúci nájomca)
- účel prenájmu
- začiatok prenájmu
Nezabudnúť podpísať a opečiatkovať

Príloha:
- kópia živnosti alebo výpisu z obchodného registra
(pokiaľ živnosť zatiaľ nie je, uviesť v žiadosti, že je vo vybavovaní, alebo že sa žiada o prenájom bez podnikateľského zámeru)

Žiadosť prejednáva Predstavenstvo OSBD Poprad na svojom zasadnutí. V prípade odsúhlasenia v Predstavenstve OSBD Poprad sa pripravuje Zmluva o nájme. Za vyhotovenie takejto zmluvy účtujeme poplatok 39,83 € + 7,97 € DPH = 47,80 € .

Po podpísaní Zmluvy sa priestor odovzdáva prostredníctvom odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Priamo v priestoroch sa odpíšu stavy pomerových meračov a vykonáva sa obhliadka technického stavu priestoru za prítomnosti nájomcu.


II. Okresné stavebné bytové družstvo Poprad prenajíma v mene vlastníkov bytov, na základe Zmluvy o výkone správy spoločné časti a spoločné zariadenia bytových domov v správe OSBD Poprad.
Cena prenájmu za m2/ rok sa stanoví na základe dohody priamo s vlastníkmi bytového domu, v ktorom sa o prenájom žiada.
Súhlas k prenájmu takéhoto priestoru sa získava na schôdzi vlastníkov, kde musí súhlasiť s prenájmom, cenovými ako aj inými podmienkami nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.
Vo všeobecnosti sa vlastníci orientujú pri stanovení podmienok na prenájom týchto priestorov a určenia cien podľa cenovej hladiny určenej mestom, ktorú zohľadňuje lokalita – zóna, v ktorej sa príslušné priestory na podnikanie nachádzajú a taktiež podľa účelu využitia prenájmu.
Zmluvy o nájme spoločných častí , spoločných zariadení bytových domov sú uzavreté v zmysle § 663 a §720 OZ a zákona č. 116/1990 Z.b. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Za vyhotovenie zmluvy sa účtuje poplatok 33,19 € + DPH 6,31 € = 39,50 €.
OSBD Poprad ako správca aj prenajatého priestoru si účtuje samostatne správny poplatok .

V bytových domoch v správe OSBD Poprad na ulici D. Tatarku, Okružná, Popradskej brigády, Dostojevského, sa okrem služieb spojených s užívaním priestoru (voda, teplo, smeti, el. energia..), stanovuje preddavok aj podľa orientačných cien prenájmov – rok/m2 podlahovej plochy určených Mestom Poprad, preddavky sú raz ročne vyúčtované (najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka). Cena prenájmu za m2 spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov je :

realitné kancelárie, stávkové kancelárie, peňažné ústavy, poisťovne 50,– €

obchodné, reprezentačné, kancelárske, cestovné kancelárie, reštaurácie, pohostinstvá a ostatné priestory podobných úžitkových vlastností 25,– €

služby v rámci podnikateľských činností

/ napr. kaderníctvo, solárium, suveníry.../ 25,– €

V ostatných bytových domoch v správe OSBD Poprad je, okrem služieb spojených s užívaním priestoru (voda, teplo, smeti, el. energia ..), pri ktorých sa preddavok stanovuje podľa platných cien, cena prenájmu za m2 spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov je :

Realitné kancelárie, stávkové kancelárie, peňažné ústavy, poisťovne 73,– €

Obchodné, reprezentačné, kancelárske, cestovné kancelárie, reštaurácie, pohostinstvá a ostatné priestory podobných úžitkových vlastností 25,– €

Služby v rámci podnikateľských činností

/ napr. kaderníctvo, solárium, suveníry.../ 16,60 €

V žiadosti o prenájom je dôležité uviesť:
- obchodný názov žiadateľa s presnou adresou, poprípade s kontaktom (telefón, e-mail,....)
- adresu žiadaného prenájmu (o aký nebytový priestor sa jedná - resp. predchádzajúci nájomca)
- účel prenájom
- začiatok prenájmu
Nezabudnúť podpísať a opečiatkovať


Prílohy:
- kópia živnosti alebo výpisu z obchodného registra
(pokiaľ živnosť zatiaľ nie je, uviesť v žiadosti, že je vo vybavovaní, alebo že sa žiada o prenájom bez podnikateľského zámeru)
- zápisnica + prezenčná listina zo schôdze vlastníkov

Žiadosť prejednáva Predstavenstvo OSBD Poprad na svojom zasadnutí. V prípade odsúhlasenia v Predstavenstve OSBD Poprad sa pripravuje Zmluva o nájme. Za vyhotovenie takejto zmluvy účtujeme poplatok 33,19 € + 6,31 € DPH = 39,50 €.

Po podpísaní Zmluvy sa priestor odovzdáva prostredníctvom odovzdávacieho a preberacieho protokolu . Priamo v priestoroch sa odpíšu stavy pomerových meračov a obhliada sa technický stav priestoru za prítomnosti nájomcu a zástupcu vlastníkov bytového domu.