23.07.2024

Predstavenstvo Okresného stavebného
bytového družstva Poprad

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva , pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov. Predstavenstvo pripravuje rokovanie zhromaždenia delegátov, schvaľuje podklady na rokovanie zhromaždenia delegátov, plní uznesenia zhromaždenia delegátov, podáva mu správu o svojej činnosti a o činnosti družstva ako celku. Predstavenstvo má 7 členov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva a podpredsedov predstavenstva. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desať dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov. Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda /podpredseda/, prípadne poverený člen predstavenstva a zároveň navrhuje program rokovania predstavenstva. Schôdzí predstavenstva sa povinne zúčastňuje riaditeľ správy družstva, ktorý môže na jednanie predstavenstva prizvať toho, kto prejednávaný materiál vypracoval. Z poverenia kontrolnej komisie sa schôdze predstavenstva môže zúčastniť len jeden člen. So súhlasom predstavenstva sa schôdzi môžu zúčastniť aj ďalšie osoby.