23.07.2024

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Kontrolná komisia vykoná riadnu kontrolu aj v prípade, ak o vykonanie takejto kontroly požiada predstavenstvo družstva. O zistených skutočnostiach vyhotoví kontrolná komisia správu z vykonanej kontroly a odovzdá ju bez zbytočného odkladu predstavenstvu. Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej uzávierke a k návrhu na rozdelenie prebytku hospodárenia alebo úhrady za straty družstva. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k riaditeľovi správy družstva. Kontrolná komisia v zmysle svojej nezávislosti a z dôvodu plnenia výlučne kontrolnej funkcie nie je sankčným orgánom družstva. Materiály kontrolnej komisie ktoré majú byť prerokované na zhromaždení delegátov, doručí kontrolná komisia predstavenstvu najneskôr 30 dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť platia ustanovenia Obchodného zákonníka primerane.