23.07.2024

___________________________________________________________________________________________________

  V súlade s uzneseniami orgánov Okresného stavebného bytového družstva Poprad bola založená správcovská spoločnosť Tatranský správcovský dom s.r.o., ktorá bola zapísaná v OR SR dňom 27.7.2012.
    Na základe zmluvy o postúpení práv a povinnosti uzatvorenej medzi zainteresovanými stranami preberá Tatranský správcovský dom s.r.o. všetky práva a povinnosti súvisiace s výkonom správy bytového fondu a nebytových priestorov.