23.07.2024

Organizačná smernica č. 1/2024

 Na stanovenie poplatkov za úkony a služby
 
Článok l
Stanovenie popl. za úkony vykonáv. len pre členov                                                     EUR
 
 
Platné od 1.4.2024
 
                  
   Základ
     dane
             DPH
        20,00% 
         Suma
        s DPH
1. Za práce spojené s výmenou bytu alebo garáže,        s prevodom práv a povinností spojených s členstvom    v OSBD Poprad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/ prevod členských práv cudzí
 
114,00
24,80
148,80
B/ prevod členských práv
 
32,00
6,40
38,40
príbuzní v priamom rade
 
 
 
 
C/ zápisné za člena
 
11,95
2,39
14,34
D/ základný členský vklad
 
 
 
 
 
16,6
0,00%
16,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Za práce spojené s prevodom práv a povinností spojených s členstvom v OSBD Poprad - nebývajúcich členov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,00
5,00
30,00
 
 
 
 
 
3. Za udelenie súhlasu k trvalému pobytu v prípade súhlasu s podnájmom na dobu neurčitú
 
 
 
 
 
        
 
 
 
25,00
5,00
30,00
 
 
 
 
 
4. Za udelenie súhlasu k podnájmu družstevného bytu a práce súvisiace s podnájmom družstevného bytu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,00
10,00
60,00
 
 
 
 
 
5. Jednorázový ročný poplatok za vedenie evidencie člena družstva, poplatok je splatný každý rok do 31.5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0,00%
5
 
 
 
 
 
 
 
Článok 2
Poplatok za služby pre členov, nečlenov, vlastníkov a ostatné
 
1. Za vyhotovenie duplikátu dokladu /napr. doklad o pridelení bytu, výmer na byt, nájomná zmluva, zmluva o prevode bytu do OV, zmluva o výkone správy a pod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,00
1,00
6,00
 
 
 
 
2. Za zhotovenie prehľadu o mesačných platbách
 
 
 
 
 
2,50
0,50
3,00
 
 
 
 
 
3. Poskytovanie právnej pomoci družstva na zákl. žiad. za každú zap. hod.
 
 
 
 
 
15,00
3,00
18,00
 
 
 
 
 
4. Poplatok za vyhotovenie fotokópie dokladu
/1strana/
 
 
 
 
 
0,30
0,06
0,36
 
 
 
 
 
5. Vyhotovenie:
A/ vyhlásenie pre účely správy katastra a bank. inšt. spojené s vyk. zmeny vlastníka bytu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,00
3,20
19,20
B/ potvrdenie / o veku stavby, o zost. časti úveru, o poistení BD a pod./
 
 
 
 
 
3,50
0,70
4,20
 
 
 
 
6. Za odpis osobných údajov a presné informácie o zdroji ich získania /ust. § 21 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov / 1 strana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,00
0,40
2,40
 
 
 
 
 
7. Inzertné služby:
- za umiestnenie inzerátu na informačnej
tabuli v budove OSBD Poprad
/na dobu 1 mesiac/ do výmery A4 a/FO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,00
1,00
6,00
b/ PO
 
25,00
5,00
30,00
 
8. Manipulačný poplatok pokladne
 
0,46
0,09
0,55
 
 
 
 
 
9. Za udelenie súhlasu na stavebno - technické úpravy:
A / v byte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
2,00
12,00
B/ v spoločných priestoroch
 
10
2,00
12,00
C/ k montáži technického zariadenia na fasáde, balkónoch, oknách, streche
 
10
2,00
12,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Za vyhotovenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov a SČSZ, Zmluvy o dielo... a pod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,00
10,00
60,00
 
 
 
 
 
11. Poplatok za odpustenie úrokov a poplatkov                z omeškania a penále
 
 
 
 
 
7,50
1,50
9,00
 
 
 
 
 
12.Vyhľadávanie dokumentov v archíve
 
3,00
0,60
3,60
 
 
 
 
 
13. Vypracovanie návrhu na vykonanie
 
 
 
 
dobrovoľnej dražby
 
62,00
12,40
74,40
6