23.07.2024

            REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO JADRA

 

            Hromadná výroba prefabrikovaných bytových jadier bola v ČSSR zahájená v roku 1958 ako nový priemyselný odbor. Za 10 rokov KOVONA Karviná dodala 380 tis. bytových jadier. Tým bolo stavebníctvo v oblasti prefabrikácie bytových sanitných zariadení na poprednom mieste vo svete. Bytové jadrá typu B-2, B-3 ako časť konštrukcie obytných domov zahrňovali priestor kúpeľne, WC a inštalačnej šachty.

            Na rekonštrukciu umakartových stien bytového jadra vymurovaním na pôvodnom mieste nie je potrebné stavebné ohlásenie ani stavebné povolenie. V prípade presunu časti kúpeľne postačuje ohlásenie stavebného úradu, ale iba v rámci kuchyne a predsiene. Na výmenu bytového jadra najmä inštalačného – vnútorné stupačkové rozvody vody, TÚV, rozvody plynu, kanalizácie a vetrania je potrebné prihliadať už na nové STN, ktoré zásadne prepracovali normy vzhľadom na stárnuci bytový fond.

 

Rozvody plynu

            V bytových domoch postavených po roku 1970 hlavne v priestupoch cez vodorovné nosné konštrukcie môže byť najmä v spodnejších bytoch skorodované plynové potrubie a postupná výmena na základe životnosti (4O rokov) a revíznych správ sa stala aktuálnou. Zvislé potrubie v mieste prechodu by malo byť chránené uložením do chráničky, utesnené a natreté proti korózii. Ďalším nedostatkom a teda dôvodom pre rekonštrukciu rozvodov v inštalačnej šachte je nevhnodné odvetranie inštalačnej šachty, v ktorej je umiestnený plynomer.

 

Vnútorný vodovod

            V rozvodoch pitnej vody je často koróziou napadnutý aj vonkajší povrch potrubia a to z dôvodu nedostatku alebo chýbajúcej ochrannej izolácie proti orosovaniu. Pritom pri rozvodoch TÚV korózia postupuje rýchlejšie, nakoľko pitné vody pred ohrevom sa neupravujú. Predimenzované zvislé rozvody z dôvodu prefabrikácie bytových jadier sa taktiež cirkuláciou TÚV stávajú nefunkčnými. Ďalším nedostatkom je nevhodná tepelná izolácia rozvodov TÚV plstenými páskami, vznikajú tak veľké tepelné straty a pri snahe dodržať požadovanú teplotu aj zvýšené náklady na jej dodávku.

 

Vetrací systém

            Hygienické problémy spôsobujú nánosy na vnútornom povrchu vetracích prieduchov, ktoré sú semeniskom drobných organizmov, vysoká hlučnosť vetracej jednotky a nevhodná voľba materiálov, ktoré sa na najvyšších podlažiach odstavia a tým znefunkčnia. Vetracími prieduchmi sa zbytočne odvádza značné množstvo tepelnej energie. Vážnym nedostatkom sú aj nevyhovujúce pomery z hľadiska požiarnej ochrany.

 

Kanalizácia

            Odpadové potrubie v inštalačnej šachte bolo v najstarších typoch stavebných konštrukcií bytových jadier zhotovené z azbestocementu, nájdu sa aj oceľové, prípadne liatinové. Všetky uvedené druhy potrubí charakterizuje výrazne prekročená fyzická životnosť a pri azbestocementovom bytovom jadra aj zdravotné hľadisko.