23.07.2024

50 ROKOV BYTOVÉHO
DRUŽSTEVNÍCTVA V POPRADE

Z histórie družstevníctva

Zakladateľom a priekopníkom družstevníctva bol Samuel Jurkovič, ktorý šíril myšlienky družstevníctva na základe vtedajšej potreby riešenia ekonomických a sociálnych potrieb pre širokú časť obyvateľstva, ktorá sa v prvej polovici 19. storočia nachádzala v neudržateľnej sociálnej a ekonomickej situácii. Základ družstevníctva sa traduje vznikom prvého družstva na európskom kontinente dňa 9. februára 1845 pod názvom Gazdovský spolok v Sobotišti.
Prvé družstvá však nenašli pochopenie ani v myslení obyvateľstva, ale ani vo vtedajšom štátnom systéme, hoci riešili ekonomické a sociálne potreby širokej časti obyvateľstva formou svojpomoci, solidarity, nezávisle od náboženských, ideologických a rasových rozdielov.
V týchto obdobiach začali vznikať aj bytové družstvá. K určitému oživeniu bytových družstiev dochádza až po skončení prvej svetovej vojny, ale väčšina bytových družstiev skôr ako začala stavať, zanikla. Poslaním týchto družstiev bola starostlivosť o zlepšenie bytových podmienok bývania najmä pre chudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Riadenie týchto družstiev bolo chaotické, živelné, ktoré odrážalo vtedajšiu situáciu spoločenských vzťahov v spoločnosti. Mnohokrát sa menila ich funkcia ale i poslanie a menili sa názory na ich opodstatnenosť.
Rozmach bytových družstiev na Slovensku sa viaže najmä k 50.-60. rokom dvadsiateho storočia, kedy si doba vyžiadala prudký rozvoj bytovej výstavby. Tento rozvoj podporovalo vtedajšie zriadenie štátu založenom na sociálnom základe.
Vznik nášho bytového družstva sa viaže k roku 1959, kedy dňa 25. augusta 1959 sa uskutočnila zakladajúca členská schôdza I. SBD a 9. septembra 1959 bolo schválené založenie
I. Stavebného bytového družstva v okrese Poprad.
Dňa 30. 6. 1960 bola prvá verejná kolaudácia prvej družstevnej bytovky „Snežienka“ a následne začali vznikať stavebné bytové družstvá občanov a stavebné bytové družstvá zamestnancov pri jednotlivých podnikoch okresu.

Závažnou etapou vo vývoji stavebných bytových družstiev v našom okrese bol proces integrácie bytových družstiev z celého okresu. Proces integrácie prebiehal v rokoch 1973-1976 formou postupného pripojenia tridsiatich stavebných bytových družstiev z celého bývalého okresu Poprad /terajší okres Poprad a Kežmarok/ k najväčšiemu družstvu v okrese, ktorým bolo IV. SBD. Vznik bytového družstva s celookresnou pôsobnosťou sa datuje dňom 24. apríla 1975, kedy výročné zhromaždenie delegátov prijalo názov Okresné stavebné bytové družstvo Poprad.
Činnosť OSBD Poprad s celookresnou pôsobnosťou priniesla nutnosť vzniku údržbárskeho strediska v Kežmarku v roku 1977 a o tri roky nesôr t.j. v roku 1980 i údržbárske stredisko vo Svite.
Hoci pôvodné sídlo OSBD Poprad bolo v centre mesta na Cintorínskej, neskôr po premenovaní na Zdravotníckej ulici, vznikom nového sídliska JUH, bolo snahou presťahovať kancelárske a údržbárske priestory k družstevníkom. Podarilo sa to v roku 1988, kedy bola ukončená výstavba areálu OSBD Poprad a jeho odovzdanie do prevádzky.
Rok 1993 bol rokom začiatku prevodu bytov do osobného vlastníctva členom družstva, pričom mnohí vlastníci bytov ostali i naďalej v správe OSBD Poprad, ale začali vznikať i prvé spoločenstvá vlastníkov bytov. Chaos ohľadne platného Predstavenstva OSBD Poprad v roku 2004 spôsobil masívny odchod bytových domov spod správy OSBD Poprad pod iných správcov /fyzické, resp. právnické osoby/ resp. vznikali samostatné spoločenstvá.
Prehodnotením dôvodov činnosti údržbárskeho strediska vo Svite bolo ukončenie jeho prevádzky v roku 1994, kedy sa ukázalo , že je efektívnejšie zabezpečovať údržbu z Popradu ako udržiavať celé stredisko vo Svite.
Dôležitým medzníkom vo vývoji OSBD Poprad je i jeho rozdelenie na OSBD Poprad a BD Kežmarok, ku ktorému došlo v roku 1996 a z tohto dôvodu zaniklo aj údržbárske stredisko v Kežmarku.