23.07.2024

Ročný členský príspevok vo výške 5.- EUR

Na základe uznesenia zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 27. 05. 2010 je každý člen Okresného stavebného bytového družstva Poprad povinný uhradiť ročný členský príspevok najneskôr do 31. 05. príslušného roka. Ak člen družstva ani do 30 dní po splatnosti príspevku /do 30. 06. bežného roka/ tento príspevok nezaplatí, je to dôvod na vylúčenie člena z členskej základne Okresného stavebného bytového družstva Poprad.


Ročný členský príspevok uhraďte na číslo účtu :

SK 5211000000002627380077  Tatra banka a.s.

a ako variabilný symbol uveďte svoje členské číslo.

Úhrada ročného členského príspevku bez identifikácie /variabilný symbol – členské číslo/ nebude považovaná za uhradený ročný členský príspevok a člen Okresného stavebného bytového družstva Poprad bude vylúčený na základe článku 22 odst. 1 písm.b.

Predstavenstvo Okresného stavebného bytového družstva Poprad